ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ปีงบประมาณ 2567

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ปีงบประมาณ 2567 (ไฟล์ MS-WORD)

แบบฟอร์ม 1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านภาษาไทย

(คำพื้นฐานภาษาไทย ป.1-6)

แบบฟอร์ม 1.2 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต

แบบฟอร์ม 1.3 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ

แบบฟอร์ม 1.4 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบมาตราฐาน

แบบฟอร์ม 1.5 คำสั่งแต่งตั้งครูผู้ดูแลนักเรียนพักนอน

แบบฟอร์ม 2.1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านภาษาไทย

แบบฟอร์ม 2.2 รายงานผลดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะชีวิต

แบบฟอร์ม 2.3 รายงานผลดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ

แบบฟอร์ม 2.4 รายงานผลดำเนินงานโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบมาตรฐาน

แบบฟอร์ม 2.5 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมจัดสรรค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

แบบฟอร์ม 3.1 แบบนิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์ม 3.2 รายงานผลการดำเนินงาน

Update สพฐ.จัดทำระบบสารสนเทศโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ(โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)

ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567 นายปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ ประธานชมรมนักจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และคณะฯ ได้เข้าร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานสารสนเทศทางการศึกษา ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ ในกรุงเทพมหานคร ในงานนี้มีตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมฯ โดยเป้าหมายจากการประชุม สพฐ.จะนำระบบสารสนเทศโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ มาใช้ในการดำเนินการรับรองและคัดกรองโรงเรียน และนำไปใช้ในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ในปีงบประมาณ 2568  สำหรับการใช้ระบบสารสนเทศนี้จะช่วยให้กระบวนการคัดกรองและรับรองโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการ โดยโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ สามารถติดตามข่าวสารได้จาก www.ssra.info  

 

แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)

ดาวน์โหลดเอกสาร >>>>> แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 สำหรับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)

4-คู่มือการเสอนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2567

สพฐ.จัดนิทรรศการออนไลน์ ของโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน จ.เชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักนโยบายและแผน ร่วมกับชมรมนักจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และชมรมนักจัดการศึกษาในพื้นที่เกาะ จัดงานนิทรรศการออนไลน์โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ขึ้น “พบกับผลของการสร้างความเจริญงอกงาม ให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ที่มีความเหลื่อมล้ำสูงของประเทศไทย” ในรูปแบบ On site และ Online SSAR Hybrid Exhibition ผ่านช่องทาง https://www.ssra-exhibition.com ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 ณ โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานประกอบไปด้วยการนำเสนอคลิปวิดีโอ เอกสารการดำเนินงาน โครงการพัฒนากว่า 300 โรงเรียน และการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ทิศทางการจัดการศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) ความยากลำบากในการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ การบริหารจัดการในพื้นที่ ความท้าทายของผู้บริหารของโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา อาทิเช่น เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษา สถานศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และร่วมรับชมการถ่ายทอดสด นิทรรศการออนไลน์ของโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษจากสถานที่ปฏิบัติงานจริง กิจกรรมนำเสนอคลิปวีดีโอ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานอาชีพนักเรียน นอกจากนี้ยังได้ร่วมสนุกกับการจับสลากกล่องสุ่มเพื่อรับของรางวัล ในงานนี้ผู้เข้าชมนิทรรศการออนไลน์จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าชมนิทรรศการดังกล่าว ทั้งในรูปแบบ On site ณ โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ Online SSAR Hybrid Exhibition ผ่านช่องทาง https://www.ssra-exhibition.com

ถ่ายทอดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ(โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (13 พ.ค. 2567)

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง >>>>>>  ดาวน์โหลด

นำเสนอ ผอ สำนัก 13 พค 67

นำเสนอ ประชุมชี้แจง 13 พค 67

 

แบบประเมินการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ(โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (13 พ.ค. 2567)

https://forms.gle/rBronpptDQThWPhT7

สพฐ.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ(โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.