ไม่มีหมวดหมู่ » ถ่ายทอดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ(โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (13 พ.ค. 2567)

ถ่ายทอดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ(โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (13 พ.ค. 2567)

11 May 2567
2349   0

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง >>>>>>  ดาวน์โหลด

นำเสนอ ผอ สำนัก 13 พค 67

นำเสนอ ประชุมชี้แจง 13 พค 67

 

แบบประเมินการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ(โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (13 พ.ค. 2567)

https://forms.gle/rBronpptDQThWPhT7