โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นธุรกันดาร » สพฐ. แจ้ง สพท.ดำเนินการยืนยันและทบทวนรายชื่อ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษประจำปีงบประมาณ 2568 (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)

สพฐ. แจ้ง สพท.ดำเนินการยืนยันและทบทวนรายชื่อ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษประจำปีงบประมาณ 2568 (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)

1 July 2567
2126   0