ข่าวสารโรงเรียนพื้นที่พิเศษ » สพฐ.จัดนิทรรศการออนไลน์ ของโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน จ.เชียงใหม่

สพฐ.จัดนิทรรศการออนไลน์ ของโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน จ.เชียงใหม่

11 May 2567
126   0

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักนโยบายและแผน ร่วมกับชมรมนักจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และชมรมนักจัดการศึกษาในพื้นที่เกาะ จัดงานนิทรรศการออนไลน์โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ขึ้น “พบกับผลของการสร้างความเจริญงอกงาม ให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ที่มีความเหลื่อมล้ำสูงของประเทศไทย” ในรูปแบบ On site และ Online SSAR Hybrid Exhibition ผ่านช่องทาง https://www.ssra-exhibition.com ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 ณ โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานประกอบไปด้วยการนำเสนอคลิปวิดีโอ เอกสารการดำเนินงาน โครงการพัฒนากว่า 300 โรงเรียน และการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ทิศทางการจัดการศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) ความยากลำบากในการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ การบริหารจัดการในพื้นที่ ความท้าทายของผู้บริหารของโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา อาทิเช่น เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษา สถานศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และร่วมรับชมการถ่ายทอดสด นิทรรศการออนไลน์ของโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษจากสถานที่ปฏิบัติงานจริง กิจกรรมนำเสนอคลิปวีดีโอ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานอาชีพนักเรียน นอกจากนี้ยังได้ร่วมสนุกกับการจับสลากกล่องสุ่มเพื่อรับของรางวัล ในงานนี้ผู้เข้าชมนิทรรศการออนไลน์จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าชมนิทรรศการดังกล่าว ทั้งในรูปแบบ On site ณ โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ Online SSAR Hybrid Exhibition ผ่านช่องทาง https://www.ssra-exhibition.com