โรงเรียนพื้นที่เกาะ » สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาและรับรองโรงเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาและรับรองโรงเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ

12 June 2566
1361   0

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาและรับรองโรงเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและเสนอรายชื่อโรงเรียนพร้อมข้อมูลประกอบการ
พิจารณาไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณากำหนดเป็นโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่
ลักษณะพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ และได้ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่
ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) ตามโครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยืนยันและทบทวนรายชื่อสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ)
และดำเนินการ ดังนี้
๑. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยืนยันและทบทวนรายชื่อโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะ
พิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) เดิม ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง กำหนดสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) ตามโครงการ
สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ขอทบทวนกรณีตกหล่น
ดำเนินการคัดกรองโรงเรียนตามคู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ https://ssra.info ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
๓. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยืนยันรายชื่อโรงเรียนตามประกาศเดิม รับรองรายชื่อ
โรงเรียนที่ขอทบทวนกรณีตกหล่นที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
และผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ถึงสำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖