ไม่มีหมวดหมู่ » การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ

12 June 2566
1709   0

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๔๗๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ แจ้งเรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ครั้งที่ ๑  เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนดำเนินการโครงการผ่านช่องทางออนไลน์  https://ssra.info  ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการโครงการตามคู่มือการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สำหรับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการโครงการผ่านช่องทางออนไลน์  https://ssra.info  ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖  ทั้งนี้
หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อผ่านทาง Line OpenChat ตาม QR – Code ดังแนบ