โรงเรียนพื้นที่เกาะ » จัดทำแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ปีงบประมาณ 2565

จัดทำแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ปีงบประมาณ 2565

12 June 2565
3163   0

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา พบว่า โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะยังมีปัญหาสะสมหลายด้าน อาทิเช่น เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เด็กขาดทักษะอาชีพ ขาดทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันที่ดี ขาดจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ประกอบกับในปัจจุบัน สถานการณ์ของโลกกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ซึ่งเป็นผลกระทบเชิงลบในด้านสุขภาพของประชากรโลก จึงได้มีการดำเนินการส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และสถานการณ์ดังกล่าว

นโยบายเร่งด่วน สพฐ

โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการให้โรงเรียนในโครงการ นำไปส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหา โดยมุ่งเน้น การพัฒนาทักษะวิชาการ การพัฒนาการจัดประสบการณ์เพื่อแก้ไขภาวะถดถอยทางพัฒนาการ Learning Loss การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การเรียนรู้โดยใช้ Active Learning การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของผู้เรียน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ให้สถานศึกษามีระบบเสริมสร้างความปลอดภัยตามบริบทของสถานศึกษา ส่งเสริมนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัย ได้รับการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเยียวยาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถเผชิญเหตุและแก้ไขสถานการณ์ได้ การพัฒนาทักษะอาชีพ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ที่ฝึกฝนและพัฒนาทักษะจากการปฏิบัติจริง การพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนพักนอน ที่สนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม มีความปลอดภัยของสถานที่พักนอน โครงสร้างพื้นฐาน ตามบริบทความจำเป็นของโรงเรียน การซ่อมแซมหอพักนักเรียน บ้านพักครู ห้องน้ำ ห้องส้วม และระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดสรรงบประมาณในดำเนินงานในปี 2565 มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยคำนึงถึงจำนวน ขนาดของโรงเรียนรวมทั้งความยากยุ่งยากของการจัดการศึกษาในการจัดสรรงบประมาณ ตามวิสัยทัศน์ของการพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”เพื่อใช้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในโครงการได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ต่อไป