โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นธุรกันดาร » การเดินทางที่แสนหฤโหดสู่ โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย

การเดินทางที่แสนหฤโหดสู่ โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย

1 June 2565
1448   0

นางอำไพ มณีวรรณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม 2550 โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย ตั้งอยู่หมู่บ้านปิยอทะ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียน จำนวน 151 คน มีครูจำนวน 11 คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6