ข่าวประชาสัมพันธ์ » ติดตามโครงการฯ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารฯ

ติดตามโครงการฯ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารฯ

26 May 2565
10308   0

นายสุวิทย์ บั้งเงิน ศึกษานิเทสก์ ชำนาญการพิเศษ นางสินีภัทร์ วงศารัตนะ นักวิชาการศึกษา สพป.เชียงราย 2 ได้นิเทศติดตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนริมวัง 2 อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งโรงเรียนได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผลสัมฤทธิ์ทางภาษาไทย และขอขอบคุณท่านคณะกรรมการฯที่ได้ให้คำแนะนำ มา ณ โอกาสนี้